foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Вітаємо на сайті спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Лічильник

220803
TodayToday100
YesterdayYesterday223
This_WeekThis_Week100
This_MonthThis_Month3243
All_DaysAll_Days220803

 Дослідно-експериментальна робота за темою:

 

«Вдосконалення змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання»

 

Актуальність дослідно-експериментальної роботи.

Входження України в Європейський освітній простір, сучасний стан суспільного розвитку, нові пріоритети в освіті обумовили нові підходи в організації діяльності навчальних закладів середньої ланки. Нині загальноосвітні начальні заклади діють не лише як освітні осередки, а є провідними інститутами розвитку і саморозвитку, створюють соціально-культурний простір для задоволення освітніх потреб не тільки учнів, а й територіальної громади мікрорайону.

Актуальність теми зумовлена тенденціями розвитку сучасної освіти незалежної України, які висунули перед загальноосвітніми навчальними закладами якісно нові проблеми. Останнім часом зросла кількість наукових праць , присвячених організації роботи шкіл, ліцеїв різних типів,що свідчить про те, що даний напрям входить до розряду пріоритетних в педагогічній науці. Разом з тим, вивчення стану передового педагогічного досвіду свідчить про те, що специфіка діяльності «Школи повного року навчання» у системі освіти України ще не є предметом цілісного наукового дослідження. Також слід зазначити про недостатню розробленість теоретичних положень функціонування Школи повного року навчання, невелику кількість науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо її діяльності. Актуальність проблеми, її важливе соціально-педагогічне значення, недостатня розробка науково-методичного, дидактичного забезпечення й практичної організації педагогічних умов функціонування «Школи повного року навчання», позитивні результати, яки було виявлено по закінченню впровадження попередньої науково – дослідної роботи – все це стало поштовхом для подальшого відпрацювання проекту «Школа повного року навчання», вдосконалення змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу, розвитку матеріально – технічної бази та ін..

Перевага Школи повного року навчання полягає у створенні нових умов для розвитку учнів, можливості для вчительського колективу переосмислити свої педагогічні позиції, принципово змінити внутрішні самовідчуття вчителя. Робота педагогічного, учнівського і батьківського колективів підпорядкована спільним цілям і завданням, спрямованим на всебічний розвиток особистості школяра. Так як більшість батьків учнів школи працюють за межами мікрорайону, залишається потреба у продовженні існування моделі навчального закладу, в якому звичайний загальноосвітній навчальний заклад поєднується з закладом додаткової освіти, щоб батьки знали, що їх дитина в другій половині дня може залишитися в школі, де можуть зацікавити його, запропонувати йому такі заняття, такий відпочинок, щоб дитині було цікаво, комфортно, і він не хотів би покидати її стіни протягом усього дня. У попередній науково – дослідній роботі  моніторинговими дослідженнями було виявлено, що у період впровадження проекту рівень учнівської бездоглядності знизився майже до нуля, а рівень зацікавленості збільшився у декілька разів.

У «Школі повного року навчання» батькам гарантовано, що діти будуть знаходиться під педагогічною опікою, для них створюватимуться необхідні умови для успішного навчання, розвитку творчих здібностей, духовного збагачення. У цьому і є місія школи в умовах окремо взятого мікрорайону.

«Школа повного року навчання» - це така модель навчально – виховного процесу, що дозволяє найбільш повно об'єднати навчальну та позаурочну сфери діяльності дитини в умовах співтовариства, сформувати освітній простір установи, що сприяє реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів, об'єднати в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси через впровадження здоров’язберігаючих технологій. При цьому Школа повного року навчання не розглядається як замкнутий простір, вона є відкритою системою.

Графік роботи школи повинен дозволити кожній дитині реалізуватиіндивідуальний режим життєдіяльності  у відповідності зі своєю  освітньою програмою.

 

Організація роботи «Школи повного року навчання» підсилює взаємну зацікавленість суспільства і сім'ї в більш якісному інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку школярів.

Мета дослідження:

   Вдосконалення змісту і методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання» на засадах інноватики, що узгоджується з основними ідеями і принципами індивідуальної стратегії навчання і виховання дітей в окремому мікрорайоні міста, використання його інфраструктури, соціальних ресурсів.

Об’єкт дослідження:  навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу в умовах проекту «Школа повного року навчання».

Предмет дослідження: змістово-методичне забезпечення навчально – виховного  процесу в умовах «Школи повного року навчання».

Задачі дослідження:

1. Вдосконалювати зміст та методику реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання».

2. Розробити та впровадити в умовах проекту «Школа повного року навчання»:

·         систему організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умов здоров'язбереження, з урахуванням індивідуальних показників стану здоров'я учнів;

·         систему єдиного інформаційного простору в школі;

·         програму розвитку обдарованих дітей;   

·         методику використання інформаційних технологій в освітньому процесі;

·         систему діагностики та експертизи результату педагогічної діяльності.

3. Забезпечити інтеграцію основної, профільної та додаткової освіти учнів.

4. Створити умови для самоосвіти,  самовизначення кожного учня.

5. Розробити та впровадити нові навчальні програми.

6. Вирішити проблеми неуспішності в навчанні.

7. Розширювати дослідницьку роботу у різних напрямках.

 

8. За рахунок варіативної частини включити у зміст навчального процесу предмети інноваційного характеру.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці науковців щодо створення й функціонування навчальних закладів нового типу, впровадження новітніх технологій, гуманістичного виховання розвинутої особистості. Серед них Є. Бондаревська, І. Бех, Г. Балла, С. Гончаренко, О. Савченко, В. Сухомлінський та інші.

Психологічні положення про сутність та закономірності розвитку особистості (Д. Ельконін, Г. Костюк), про психологічний зміст і закономірності виховання (І. Бех, Л. Божович, В. Сухомлинський), принципи системного підходу до вивчення психічних явищ і педагогічних процесів (С.Архангельський, В. Беспалько, Б. Ломов, О. Скрипченко, Б. Теплов), психолого-педагогічні принципи впровадження в шкільну практику особистісно орієнтованих педагогічних технологій (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський).

 

Нормативно-правовою базою дослідження є положення і статті: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності», Державної національної програми «Освіта» (Україна XXІ століття), Концепції профільного навчання у старшій школі, Конвенції про права дитини.

 

Методи дослідження:

Теоретичні: аналіз наукової літератури й нормативних документів; чинних стандартів освіти; узагальнення передового педагогічного досвіду для побудови нової моделі «Школи повного року навчання».

Емпіричні: педагогічне спостереження; соціологічні методи: бесіда, анкетне опитування, інтерв’ювання; методи оцінювання: самооцінка, тести, експертна оцінка, аналіз шкільних документів, вивчення продуктів творчості учнів, педагогічний експеримент.

Аналітико-прогностичні методи: конструювання, моделювання.

Методи математичної статистики.

 

Теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної роботи полягає в удосконаленні змісту та методики ефективного застосування моделі «Школи повного року навчання», розробці методичних рекомендацій для педагогів навчальних закладів щодо вирішення питань дитячої бездоглядності та здоров’язбереження в рамках впровадження проекту «Школи повного року навчання».

         Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання», його оптимізації, розробці структури нової моделі «Школи повного року навчання» та в узагальненні досвіду, який було отримано під час впровадження попереднього проекту «Школа повного року навчання».

Гіпотеза дослідження: діяльність «Школи повного року навчання» буде ефективною за умов виявлення реальних можливостей та створення оптимальних умов функціонування; наявності науково обґрунтованої концепції функціонування й розвитку школи; розробки критеріїв педагогічно доцільного комплектування шкільного колективу.

База дослідження. На базі Спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва.

На підставі наказу Департаменту освіти і науки . молоді та спорту (КМДА) № 11179 від. 26.12.2017 "Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів  про результати дослідно-експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти".  Завтердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну роботу за темою: "Удосконалення змісту та методики реалізації навчально-виховного процесу "Школа повного року навчання" з упровадженням результатів у освітній процес."