foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Вітаємо на сайті спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Лічильник

108556
TodayToday55
YesterdayYesterday83
This_WeekThis_Week527
This_MonthThis_Month1929
All_DaysAll_Days108556

 Дослідно-експериментальна робота за темою:

«Вдосконалення змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання»

 

Актуальність дослідно-експериментальної роботи.

Входження України в Європейський освітній простір, сучасний стан суспільного розвитку, нові пріоритети в освіті обумовили нові підходи в організації діяльності навчальних закладів середньої ланки. Нині загальноосвітні начальні заклади діють не лише як освітні осередки, а є провідними інститутами розвитку і саморозвитку, створюють соціально-культурний простір для задоволення освітніх потреб не тільки учнів, а й територіальної громади мікрорайону.

Актуальність теми зумовлена тенденціями розвитку сучасної освіти незалежної України, які висунули перед загальноосвітніми навчальними закладами якісно нові проблеми. Останнім часом зросла кількість наукових праць , присвячених організації роботи шкіл, ліцеїв різних типів,що свідчить про те, що даний напрям входить до розряду пріоритетних в педагогічній науці. Разом з тим, вивчення стану передового педагогічного досвіду свідчить про те, що специфіка діяльності «Школи повного року навчання» у системі освіти України ще не є предметом цілісного наукового дослідження. Також слід зазначити про недостатню розробленість теоретичних положень функціонування Школи повного року навчання, невелику кількість науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо її діяльності. Актуальність проблеми, її важливе соціально-педагогічне значення, недостатня розробка науково-методичного, дидактичного забезпечення й практичної організації педагогічних умов функціонування «Школи повного року навчання», позитивні результати, яки було виявлено по закінченню впровадження попередньої науково – дослідної роботи – все це стало поштовхом для подальшого відпрацювання проекту «Школа повного року навчання», вдосконалення змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу, розвитку матеріально – технічної бази та ін..

Перевага Школи повного року навчання полягає у створенні нових умов для розвитку учнів, можливості для вчительського колективу переосмислити свої педагогічні позиції, принципово змінити внутрішні самовідчуття вчителя. Робота педагогічного, учнівського і батьківського колективів підпорядкована спільним цілям і завданням, спрямованим на всебічний розвиток особистості школяра. Так як більшість батьків учнів школи працюють за межами мікрорайону, залишається потреба у продовженні існування моделі навчального закладу, в якому звичайний загальноосвітній навчальний заклад поєднується з закладом додаткової освіти, щоб батьки знали, що їх дитина в другій половині дня може залишитися в школі, де можуть зацікавити його, запропонувати йому такі заняття, такий відпочинок, щоб дитині було цікаво, комфортно, і він не хотів би покидати її стіни протягом усього дня. У попередній науково – дослідній роботі  моніторинговими дослідженнями було виявлено, що у період впровадження проекту рівень учнівської бездоглядності знизився майже до нуля, а рівень зацікавленості збільшився у декілька разів.

У «Школі повного року навчання» батькам гарантовано, що діти будуть знаходиться під педагогічною опікою, для них створюватимуться необхідні умови для успішного навчання, розвитку творчих здібностей, духовного збагачення. У цьому і є місія школи в умовах окремо взятого мікрорайону.

«Школа повного року навчання» - це така модель навчально – виховного процесу, що дозволяє найбільш повно об'єднати навчальну та позаурочну сфери діяльності дитини в умовах співтовариства, сформувати освітній простір установи, що сприяє реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів, об'єднати в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси через впровадження здоров’язберігаючих технологій. При цьому Школа повного року навчання не розглядається як замкнутий простір, вона є відкритою системою.

Графік роботи школи повинен дозволити кожній дитині реалізуватиіндивідуальний режим життєдіяльності  у відповідності зі своєю  освітньою програмою.

 

Організація роботи «Школи повного року навчання» підсилює взаємну зацікавленість суспільства і сім'ї в більш якісному інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку школярів.

Мета дослідження:

   Вдосконалення змісту і методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання» на засадах інноватики, що узгоджується з основними ідеями і принципами індивідуальної стратегії навчання і виховання дітей в окремому мікрорайоні міста, використання його інфраструктури, соціальних ресурсів.

Об’єкт дослідження:  навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу в умовах проекту «Школа повного року навчання».

Предмет дослідження: змістово-методичне забезпечення навчально – виховного  процесу в умовах «Школи повного року навчання».

Задачі дослідження:

1. Вдосконалювати зміст та методику реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання».

2. Розробити та впровадити в умовах проекту «Школа повного року навчання»:

·         систему організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умов здоров'язбереження, з урахуванням індивідуальних показників стану здоров'я учнів;

·         систему єдиного інформаційного простору в школі;

·         програму розвитку обдарованих дітей;   

·         методику використання інформаційних технологій в освітньому процесі;

·         систему діагностики та експертизи результату педагогічної діяльності.

3. Забезпечити інтеграцію основної, профільної та додаткової освіти учнів.

4. Створити умови для самоосвіти,  самовизначення кожного учня.

5. Розробити та впровадити нові навчальні програми.

6. Вирішити проблеми неуспішності в навчанні.

7. Розширювати дослідницьку роботу у різних напрямках.

 

8. За рахунок варіативної частини включити у зміст навчального процесу предмети інноваційного характеру.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці науковців щодо створення й функціонування навчальних закладів нового типу, впровадження новітніх технологій, гуманістичного виховання розвинутої особистості. Серед них Є. Бондаревська, І. Бех, Г. Балла, С. Гончаренко, О. Савченко, В. Сухомлінський та інші.

Психологічні положення про сутність та закономірності розвитку особистості (Д. Ельконін, Г. Костюк), про психологічний зміст і закономірності виховання (І. Бех, Л. Божович, В. Сухомлинський), принципи системного підходу до вивчення психічних явищ і педагогічних процесів (С.Архангельський, В. Беспалько, Б. Ломов, О. Скрипченко, Б. Теплов), психолого-педагогічні принципи впровадження в шкільну практику особистісно орієнтованих педагогічних технологій (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський).

 

Нормативно-правовою базою дослідження є положення і статті: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності», Державної національної програми «Освіта» (Україна XXІ століття), Концепції профільного навчання у старшій школі, Конвенції про права дитини ( доповніть документами розвитку столичної освіти).!!!

 

Методи дослідження:

Теоретичні: аналіз наукової літератури й нормативних документів; чинних стандартів освіти; узагальнення передового педагогічного досвіду для побудови нової моделі «Школи повного року навчання».

Емпіричні: педагогічне спостереження; соціологічні методи: бесіда, анкетне опитування, інтерв’ювання; методи оцінювання: самооцінка, тести, експертна оцінка, аналіз шкільних документів, вивчення продуктів творчості учнів, педагогічний експеримент.

Аналітико-прогностичні методи: конструювання, моделювання.

Методи математичної статистики.

 

Теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної роботи полягає в удосконаленні змісту та методики ефективного застосування моделі «Школи повного року навчання», розробці методичних рекомендацій для педагогів навчальних закладів щодо вирішення питань дитячої бездоглядності та здоров’язбереження в рамках впровадження проекту «Школи повного року навчання».

         Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання», його оптимізації, розробці структури нової моделі «Школи повного року навчання» та в узагальненні досвіду, який було отримано під час впровадження попереднього проекту «Школа повного року навчання».

Гіпотеза дослідження: діяльність «Школи повного року навчання» буде ефективною за умов виявлення реальних можливостей та створення оптимальних умов функціонування; наявності науково обґрунтованої концепції функціонування й розвитку школи; розробки критеріїв педагогічно доцільного комплектування шкільного колективу.

База дослідження. Дослідження буде проводитися протягом 2013-2017 років на базі Спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва.

Термін проведення.

 

січень 2013 року – серпень 2017 року. 

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи.

І етап (діагностичний) з січня 2013 р. по серпень 2014 р.

ІІ етап (практичний)  з вересня 2014 р. по серпень 2016 р.

ІІІ етап (узагальнюючий) з вересня 2016 р. по серпень 2017 р.

 

Діагностичний етап

(січень 2013 р. по серпень 2014 р.)

 • вдосконалення нормативно – правової бази, доведення її до відповідності  вимогам нової моделі школи
 • визначення пріоритетних напрямків у навчально - виховній діяльності
 • Вивчення внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на позитивний розвиток школи.
 • Визначення мети експерименту.
 • Підготовка плану дій по вдосконаленню школи повного року навчання.
 • Вивчення інтересів учнів і формування гуртків та секцій.
 • Робота з батьками (анкетування, збори).
 • Робота з педагогічним колективом.
 • Покращення та розвиток матеріально – технічної бази

 

Практичний етап

(вересень 2014 р. по серпень 2016 р.)

 • Впровадження нових технологій в навчально – виховний процес
 • Збільшення класів з поглибленим вивченням певних предметів
 • Впровадження програми «Обдаровані діти»
 • Розробка та впровадження програми «Інформатизація навчального процесу»
 • Продовження роботи щодо впровадження монопроектів «Театральний клас», «Школа здоров’я»
 • Розширення мережі консультативних пунктів, індивідуально – групових занять, гуртків та секцій
 • Розширення кола партнерів у здоров’язберігаючому напрямку та відпочинку у канікулярний період.
 • Збільшення напрямків роботи МАН
 • Підвищення педагогічної майстерності
 • Розвиток та підтримка дитячого самоуправління

Узагальнюючий етап

(вересень 2016 р. по серпень 2017 р.)

 • узагальнення досвіду та результатів проведеної діяльності за весь період
 • підготовка публікацій щодо проблем реалізації науково – дослідної роботи
 • участь у науково – практичних конференціях
 • проведення районних семінарів щодо досвіду роботи Школи повного року навчання
 • моніторинг виховної діяльності та освітнього середовища школи
 • складання методичних рекомендацій
 • відкрита презентація програми
 • аналіз підсумків реалізації програми; виявлення проблем і визначення шляхів їх усунення.
 • розробка заходів щодо подолання негативних наслідків.
 • внесення доповнень до плану експериментальної роботи.

 

  

Очікувані результати:

·         Поява додаткового часу для розвитку виховної системи

·         Повна зайнятість учнів у позаурочний час та канікулярні періоди

·         Підвищення якості навчання

·         Вдосконалення системи розвитку одарованих дітей

·         Зменшення перевантаженості дітей за рахунок єдиного розкладу першої та другої половини дня;

·         З'єднання базової та додаткової освіти;

·         Творчий розвиток учнів у системі додаткової освіти та позаурочної діяльності;

·         Формування і розширення освітнього та виховного простору;

·         Організація спільної роботи з батьками;

·         Створення освітнього простору школи як простору вибору для учнів;

·         Проектно-дослідницька діяльність в початковій школі та середній і старшій ланці;

·         Організація відпочинку і дозвілля дітей у другій половині дня та у канікулярний період;

·         Зростання числа дітей задіяних у різноманітних гуртках, секціях, студіях в системі додаткової освіти;

·         Створення максимально комфортних умов у школі

·         Об'єднання навчально-виховної роботи за рахунок інтеграції основної, профільної та додаткової освіти;

·         Зниження захворюваності дітей.

 

Інформація про автора педагогічної ініціативи (наукового керівника).

Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського університету  ім. Бориса Грінченка

Опис наявного забезпечення дослідно-експериментальної роботи:учасники експериментупедагогічний колектив школи, учні школи та місцева громада, зорієнтовані на педагогічні інновації та експериментування.

Опис необхідного забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

є потреба в підвищенні рівня майстерності педагогів щодо специфіки впровадження інноваційних технологій; покращення матеріально – технічної бази для впровадження новітніх технологій у навчальний процес.

Фінансове забезпечення: фінансування дослідно-експериментальної роботи здійснюється за рахунок коштів районних бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою:

«Вдосконалення змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання»

 

Актуальність дослідно-експериментальної роботи.

Входження України в Європейський освітній простір, сучасний стан суспільного розвитку, нові пріоритети в освіті обумовили нові підходи в організації діяльності навчальних закладів середньої ланки. Нині загальноосвітні начальні заклади діють не лише як освітні осередки, а є провідними інститутами розвитку і саморозвитку, створюють соціально-культурний простір для задоволення освітніх потреб не тільки учнів, а й територіальної громади мікрорайону.

Актуальність теми зумовлена тенденціями розвитку сучасної освіти незалежної України, які висунули перед загальноосвітніми навчальними закладами якісно нові проблеми. Останнім часом зросла кількість наукових праць , присвячених організації роботи шкіл, ліцеїв різних типів,що свідчить про те, що даний напрям входить до розряду пріоритетних в педагогічній науці. Разом з тим, вивчення стану передового педагогічного досвіду свідчить про те, що специфіка діяльності «Школи повного року навчання» у системі освіти України ще не є предметом цілісного наукового дослідження. Також слід зазначити про недостатню розробленість теоретичних положень функціонування Школи повного року навчання, невелику кількість науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо її діяльності. Актуальність проблеми, її важливе соціально-педагогічне значення, недостатня розробка науково-методичного, дидактичного забезпечення й практичної організації педагогічних умов функціонування «Школи повного року навчання», позитивні результати, яки було виявлено по закінченню впровадження попередньої науково – дослідної роботи – все це стало поштовхом для подальшого відпрацювання проекту «Школа повного року навчання», вдосконалення змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу, розвитку матеріально – технічної бази та ін..

Перевага Школи повного року навчання полягає у створенні нових умов для розвитку учнів, можливості для вчительського колективу переосмислити свої педагогічні позиції, принципово змінити внутрішні самовідчуття вчителя. Робота педагогічного, учнівського і батьківського колективів підпорядкована спільним цілям і завданням, спрямованим на всебічний розвиток особистості школяра. Так як більшість батьків учнів школи працюють за межами мікрорайону, залишається потреба у продовженні існування моделі навчального закладу, в якому звичайний загальноосвітній навчальний заклад поєднується з закладом додаткової освіти, щоб батьки знали, що їх дитина в другій половині дня може залишитися в школі, де можуть зацікавити його, запропонувати йому такі заняття, такий відпочинок, щоб дитині було цікаво, комфортно, і він не хотів би покидати її стіни протягом усього дня. У попередній науково – дослідній роботі  моніторинговими дослідженнями було виявлено, що у період впровадження проекту рівень учнівської бездоглядності знизився майже до нуля, а рівень зацікавленості збільшився у декілька разів.

У «Школі повного року навчання» батькам гарантовано, що діти будуть знаходиться під педагогічною опікою, для них створюватимуться необхідні умови для успішного навчання, розвитку творчих здібностей, духовного збагачення. У цьому і є місія школи в умовах окремо взятого мікрорайону.

«Школа повного року навчання» - це така модель навчально – виховного процесу, що дозволяє найбільш повно об'єднати навчальну та позаурочну сфери діяльності дитини в умовах співтовариства, сформувати освітній простір установи, що сприяє реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів, об'єднати в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси через впровадження здоров’язберігаючих технологій. При цьому Школа повного року навчання не розглядається як замкнутий простір, вона є відкритою системою.

Графік роботи школи повинен дозволити кожній дитині реалізуватиіндивідуальний режим життєдіяльності  у відповідності зі своєю  освітньою програмою.

Організація роботи «Школи повного року навчання» підсилює взаємну зацікавленість суспільства і сім'ї в більш якісному інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку школярів.

Мета дослідження:

   Вдосконалення змісту і методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання» на засадах інноватики, що узгоджується з основними ідеями і принципами індивідуальної стратегії навчання і виховання дітей в окремому мікрорайоні міста, використання його інфраструктури, соціальних ресурсів.

Об’єкт дослідження:  навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу в умовах проекту «Школа повного року навчання».

Предмет дослідження: змістово-методичне забезпечення навчально – виховного  процесу в умовах «Школи повного року навчання».

Задачі дослідження:

1. Вдосконалювати зміст та методику реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання».

2. Розробити та впровадити в умовах проекту «Школа повного року навчання»:

·         систему організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умов здоров'язбереження, з урахуванням індивідуальних показників стану здоров'я учнів;

·         систему єдиного інформаційного простору в школі;

·         програму розвитку обдарованих дітей;   

·         методику використання інформаційних технологій в освітньому процесі;

·         систему діагностики та експертизи результату педагогічної діяльності.

3. Забезпечити інтеграцію основної, профільної та додаткової освіти учнів.

4. Створити умови для самоосвіти,  самовизначення кожного учня.

5. Розробити та впровадити нові навчальні програми.

6. Вирішити проблеми неуспішності в навчанні.

7. Розширювати дослідницьку роботу у різних напрямках.

8. За рахунок варіативної частини включити у зміст навчального процесу предмети інноваційного характеру.

         Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці науковців щодо створення й функціонування навчальних закладів нового типу, впровадження новітніх технологій, гуманістичного виховання розвинутої особистості. Серед них Є. Бондаревська, І. Бех, Г. Балла, С. Гончаренко, О. Савченко, В. Сухомлінський та інші.

Психологічні положення про сутність та закономірності розвитку особистості (Д. Ельконін, Г. Костюк), про психологічний зміст і закономірності виховання (І. Бех, Л. Божович, В. Сухомлинський), принципи системного підходу до вивчення психічних явищ і педагогічних процесів (С.Архангельський, В. Беспалько, Б. Ломов, О. Скрипченко, Б. Теплов), психолого-педагогічні принципи впровадження в шкільну практику особистісно орієнтованих педагогічних технологій (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський).

Нормативно-правовою базою дослідження є положення і статті: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності», Державної національної програми «Освіта» (Україна XXІ століття), Концепції профільного навчання у старшій школі, Конвенції про права дитини ( доповніть документами розвитку столичної освіти).!!!

 

Методи дослідження:

Теоретичні: аналіз наукової літератури й нормативних документів; чинних стандартів освіти; узагальнення передового педагогічного досвіду для побудови нової моделі «Школи повного року навчання».

Емпіричні: педагогічне спостереження; соціологічні методи: бесіда, анкетне опитування, інтерв’ювання; методи оцінювання: самооцінка, тести, експертна оцінка, аналіз шкільних документів, вивчення продуктів творчості учнів, педагогічний експеримент.

Аналітико-прогностичні методи: конструювання, моделювання.

Методи математичної статистики.

 

Теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної роботи полягає в удосконаленні змісту та методики ефективного застосування моделі «Школи повного року навчання», розробці методичних рекомендацій для педагогів навчальних закладів щодо вирішення питань дитячої бездоглядності та здоров’язбереження в рамках впровадження проекту «Школи повного року навчання».

         Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Школа повного року навчання», його оптимізації, розробці структури нової моделі «Школи повного року навчання» та в узагальненні досвіду, який було отримано під час впровадження попереднього проекту «Школа повного року навчання».

Гіпотеза дослідження: діяльність «Школи повного року навчання» буде ефективною за умов виявлення реальних можливостей та створення оптимальних умов функціонування; наявності науково обґрунтованої концепції функціонування й розвитку школи; розробки критеріїв педагогічно доцільного комплектування шкільного колективу.

База дослідження. Дослідження буде проводитися протягом 2013-2017 років на базі Спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва.

Термін проведення.

січень 2013 року – серпень 2017 року.

 

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи.

І етап (діагностичний) з січня 2013 р. по серпень 2014 р.

ІІ етап (практичний)  з вересня 2014 р. по серпень 2016 р.

ІІІ етап (узагальнюючий) з вересня 2016 р. по серпень 2017 р.

 

Діагностичний етап

(січень 2013 р. по серпень 2014 р.)

 • вдосконалення нормативно – правової бази, доведення її до відповідності  вимогам нової моделі школи
 • визначення пріоритетних напрямків у навчально - виховній діяльності
 • Вивчення внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на позитивний розвиток школи.
 • Визначення мети експерименту.
 • Підготовка плану дій по вдосконаленню школи повного року навчання.
 • Вивчення інтересів учнів і формування гуртків та секцій.
 • Робота з батьками (анкетування, збори).
 • Робота з педагогічним колективом.
 • Покращення та розвиток матеріально – технічної бази

 

Практичний етап

(вересень 2014 р. по серпень 2016 р.)

 • Впровадження нових технологій в навчально – виховний процес
 • Збільшення класів з поглибленим вивченням певних предметів
 • Впровадження програми «Обдаровані діти»
 • Розробка та впровадження програми «Інформатизація навчального процесу»
 • Продовження роботи щодо впровадження монопроектів «Театральний клас», «Школа здоров’я»
 • Розширення мережі консультативних пунктів, індивідуально – групових занять, гуртків та секцій
 • Розширення кола партнерів у здоров’язберігаючому напрямку та відпочинку у канікулярний період.
 • Збільшення напрямків роботи МАН
 • Підвищення педагогічної майстерності
 • Розвиток та підтримка дитячого самоуправління

Узагальнюючий етап

(вересень 2016 р. по серпень 2017 р.)

 • узагальнення досвіду та результатів проведеної діяльності за весь період
 • підготовка публікацій щодо проблем реалізації науково – дослідної роботи
 • участь у науково – практичних конференціях
 • проведення районних семінарів щодо досвіду роботи Школи повного року навчання
 • моніторинг виховної діяльності та освітнього середовища школи
 • складання методичних рекомендацій
 • відкрита презентація програми
 • аналіз підсумків реалізації програми; виявлення проблем і визначення шляхів їх усунення.
 • розробка заходів щодо подолання негативних наслідків.
 • внесення доповнень до плану експериментальної роботи.

 

Очікувані результати:

·         Поява додаткового часу для розвитку виховної системи

·         Повна зайнятість учнів у позаурочний час та канікулярні періоди

·         Підвищення якості навчання

·         Вдосконалення системи розвитку одарованих дітей

·         Зменшення перевантаженості дітей за рахунок єдиного розкладу першої та другої половини дня;

·         З'єднання базової та додаткової освіти;

·         Творчий розвиток учнів у системі додаткової освіти та позаурочної діяльності;

·         Формування і розширення освітнього та виховного простору;

·         Організація спільної роботи з батьками;

·         Створення освітнього простору школи як простору вибору для учнів;

·         Проектно-дослідницька діяльність в початковій школі та середній і старшій ланці;

·         Організація відпочинку і дозвілля дітей у другій половині дня та у канікулярний період;

·         Зростання числа дітей задіяних у різноманітних гуртках, секціях, студіях в системі додаткової освіти;

·         Створення максимально комфортних умов у школі

·         Об'єднання навчально-виховної роботи за рахунок інтеграції основної, профільної та додаткової освіти;

·         Зниження захворюваності дітей.

 

Інформація про автора педагогічної ініціативи (наукового керівника).

Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського університету  ім. Бориса Грінченка

Опис наявного забезпечення дослідно-експериментальної роботи:учасники експериментупедагогічний колектив школи, учні школи та місцева громада, зорієнтовані на педагогічні інновації та експериментування.

Опис необхідного забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

є потреба в підвищенні рівня майстерності педагогів щодо специфіки впровадження інноваційних технологій; покращення матеріально – технічної бази для впровадження новітніх технологій у навчальний процес.

Фінансове забезпечення: фінансування дослідно-експериментальної роботи здійснюється за рахунок коштів районних бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.